Василь Слапчук Серії:

Су­час­ний укра­ї­нсь­кий про­заїк, поет, лі­те­ра­тур­ний кри­тик і перекладач. Ла­у­реат На­ці­о­наль­ної пре­мії Укра­їни ім. Та­раса Шев­ченка (2004), заслу­жений діяч мис­тецтв Укра­їни (2001). Автор численних романів, найвідоміші з яких — «Сліпий дощ» і «Дикі квіти».

Розгорнути біографію

Немає жодного товару.